Legislatie

legislation

Proprietatea privata

Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.

Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu acordarea prealabila de despagubiri.

Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.

Proprietate intelectuala

In Romania asigurarea drepturilor de proprietate intelectuala se realizeaza in principal de catre doua institutii de specialitate: Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) si Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA).

OSIM asigura protejarea drepturilor de proprietate intelectuala in domeniul proprietatii industriale in conformitate cu legislatia nationala si cu tratatele si conventiile nationale.

Printre atributiile sale se numara:

  • - inregistrarea si examinarea cererilor din domeniul proprietatii industriale;
  • - emiterea de titluri de protectie care acorda titularilor drepturi exclusive in Romania;
  • - atestarea si autorizarea consilierilor in domeniul proprietatii industriale.

ORDA asigura protejarea drepturilor de proprietate intelectuala in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.

Urmatoarele domenii se afla sub incidenta legislatiei nationale privind proprietatea industriala:

  • - brevete de inventie (valabile pe o perioada de 20 de ani);
  • - marci comerciale si indicatori geografici;
  • - desene si modele;
  • - topografii de produse semiconductoare;
  • - certificate de protectie suplimentara (pentru medicamente si produse de protectie a plantelor);
  • - modele de utilitate;
  • - noi soiuri de plante.

Societati comerciale

 

Reglementarile generale privind societatile comerciale sunt cuprinse in Legea nr. 31/1990, iar pentru o serie de domenii specifice de activitate, cum sunt domeniul bancar sau cel de asigurari, au fost adoptate reglementari speciale.

Societatile comerciale, desfasoara o activitate producatoare de profit, intrand astfel sub incidenta prevederilor cuprinse in legile fiscale. In acest sens, Codul fiscal si Codul de procedura fiscala sunt reglementari subsidiare in materia societatilor comerciale. Au un asemenea caracter si prevederile cuprinse in Codul muncii, deoarece in ceea ce priveste personalul salariat al societatilor comerciale, sunt incidente dispozitiile continute in legislatia muncii. Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face in temeiul contrac­tului individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si a asigurarilor sociale.

Persoanele juridice isi pot desfasura afacerile intr-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990. Fiecare dintre acestea, trebuie sa fie constituita conform legii si este important a se cunoaste si a se recunoaste cerintele legale, pentru fiecare categorie de societate in parte.

Concurenta

Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, domeniul concurentei a fost guvernat atat de legislatia nationala, cat si de cea comunitara.

Legislatia relevanta nationala in materie de concentrari economice, intelegeri anti-concurentiale, practici concertate si abuz de pozitie dominanta include Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare (”Legea Concurentei”), dar si legislatia secundara adoptata de Consiliul Concurentei.

De asemenea, prevederile relevante ale Tratatului privind functionarea Uniunii Europene sunt direct aplicabile in Romania, intrucat orice intelegere anti-concurentiala, practica concertata sau abuz de pozitie dominanta investigata de catre Consiliul Concurentei afecteaza comertul intre Statele Membre.

Principalul act normativ instituind procedurile pentru acordarea ajutorului national de stat este Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea Concurentei este aplicabila, sub rezerva indeplinirii anumitor conditii, tuturor societatilor (indiferent de nationalitatea acestora) pentru activitatile desfasurate in Romania sau in afara Romaniei daca aceste activitati au efect asupra concurentei in Romania, dar si autoritatilor publice centrale sau locale implicate in operatiuni economice si care influenteaza, direct sau indirect, concurenta pe o anumita piata relevanta.

Protectia mediului

Initierea si desfasurarea unei activitati in Romania implica parcurgerea unor etape de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului in functie de stadiul proiectului de investitii. Investitorii trebuie sa obtina aviz de mediu pentru intocmirea proiectelor avute in vedere, dupa caz, acord de mediu pentru a putea implementa aceste proiecte si autorizatie de mediu pentru a putea opera proiectele respective.

Avizul de mediu

Este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu de catre potentialii investitori pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului (de exemplu, planurile regionale de gestionare a deseurilor, strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism, programul national privind agricultura ecologica).

Avizul de mediu confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii. Avizul de mediu este emis la finalul evaluarii de mediu care are ca scop integrarea obiectivelor si cerintelor de protectie a mediului in pregatirea si adoptarea planurilor si programelor.

Acordul de mediu

Este obligatorie solicitarea si obtinerea acordului de mediu pentru realizarea proiectelor publice ori private sau pentru modificarea/extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului. Acordul de mediu stabileste conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect.

Legislatia stabileste activitatile pentru care evaluarea impactului este obligatorie precum si cele pentru care necesitatea evaluarii trebuie determinata de la caz la caz.

Sunt supuse evaluarii impactului asupra mediului proiecte precum: construirea de autostrazi, rafinarea de titei, producerea substantelor chimice organice de baza, conducte pentru transportul gazelor, petrolului sau al produselor chimice etc.

Necesitatea evaluarii impactului asupra mediului se stabileste de la caz la caz in domenii precum: agricultura, silvicultura si acvacultura, industria energetica, producerea si prelucrarea metalelor, industria mineralelor, industria chimica, proiecte de infrastructura etc.

Titularul unui proiect are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenta emitenta despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea avizului/acordului.

Avizul de mediu si acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a planului, programului, respectiv proiectului.

Autorizatia/ autorizatia integrata de mediu

Desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea activitatilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizeaza numai in baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.  Autorizatia de mediu stabileste conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, fiind obligatorie la punerea in functiune.

Autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu sunt valabile 10 ani.

Functionarea fara autorizatie de mediu este interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului.

Dintre activitatile pentru care legea prevede obligativitatea parcurgerii procedurii integrate de autorizare sau pentru a caror autorizare este necesara efectuarea unui bilant de mediu fac parte, printre altele, activitatile extractive, finisarea materialelor textile, fabricarea articolelor de papetarie, fabricarea preparatelor farmaceutice, a produselor farmaceutice de baza s.a.

De asemenea, legislatia romana cuprinde prevederi speciale referitoare la regimul substantelor si preparatelor periculoase, regimul deseurilor, regimul ingrasamintelor chimice si al produselor de protectie a plantelor, al activitatilor nucleare s.a.